Curriculum Vitae

Ik zorg voor adrenaline én inspiratie. Ik veroorzaak beweging in een organisatie. Daarbij straal ik rust uit en geef ik medewerkers vertrouwen en ruimte om te groeien en hun verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben gevoelig voor de (politieke) context en weet wat er speelt. In de leidinggevende functies, die ik in de afgelopen jaren heb vervuld, mocht ik veranderingsprocessen sturen. Het betrof afwisselende opdrachten en context: van vraagstukken rondom bedrijfsvoering en meerjarenperspectiefgrondexploitaties tot complexe beleidsinhoudelijke wijzigingen en schaalvergroting, (de voorbereiding op) fusie of samenwerking met omliggende gemeenten. Centraal daarbij staat voor mij de combinatie van resultaten boeken en oog houden voor de menselijke maat. Ik stel mij tot doel ervoor te zorgen dat iedereen de gewenste verandering kan meemaken. En ook als dat niet lukt – om wat voor reden dan ook – mensen te begeleiden naar een functie waar ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten en weer in hun kracht komen te staan.

Werkervaring
Gemeente de Ronde Venen
Mijdrecht, 44.000 inwoners
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Strategisch adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders. Voorzitter van het Directieteam en het Managementteam. Sturing en leiding geven aan de adjunct-directeur/loco-secretaris en tien afdelingshoofden.

Taken

 • Eindverantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en het stimuleren van vernieuwingen.
 • Onderhouden van nauwe contacten met de (lokale) gemeenschap en zorgen voor kwalitatief goede dienstverlening aan burgers.
 • Bestuurder in het kader van de WOR.


Kernopdrachten

 • Ontwikkelen van de ambtelijke organisatie
  Realiseren van bezuinigingen
  Versterken positie De Ronde Venen in de regio
Gemeente Naarden
17.100 inwoners
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Strategisch adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders. Voorzitter van het Directieteam en het Managementteam. Sturing en leiding geven aan de adjunct-directeur/loco-secretaris en zes afdelingshoofden.

Taken

 • Eindverantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en het stimuleren van vernieuwingen.
 • Onderhouden van nauwe contacten met de (lokale) gemeenschap en zorgen voor kwalitatief goede dienstverlening aan burgers.
 • Bestuurder in het kader van de WOR.


Kernopdrachten

 • Begeleiden en positioneren van Naarden in fusieproces met Bussum, Muiden en Weesp
 • Verbeteren samenwerking college en ambtelijke organisatie
 • Voorbereiden van ambtelijke organisatie op veranderingen door de fusie.


Resultaten
:

 • Aansturen als ambtelijk opdrachtgever van Projecten als: gebruiken van Sociale Media, proefdraaien met Het Nieuwe Werken en vormen van Regionale Uitvoeringsdienst.
  • Aansturen als ambtelijk opdrachtgever van Project Slim Bezuinigen dat heeft geleid tot een structurele bezuiniging van 10% van de begroting 2011-2014.
  • Verbeteren van de kwaliteit dienstverlening naar burger en bestuur door samenhang aan te brengen tussen doelstellingen Coalitieakkoord en activiteiten ambtelijke organisatie.
  • Doorontwikkelen organisatie en omvormen organisatiestructuur van Sectorenmodel in Directiemodel.
  • Begeleiden van de besprekingen om tot een nieuw college te komen met als resultaat een Coalitieakkoord ‘Samen de veranderingen tegemoet’ en een nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks en D66.
  • Aansturen als ambtelijk opdrachtgever van het proces dat heeft geleid tot het Collegebeleidsprogramma ‘Waarde Bewaard’.
Gemeente Katwijk
62.000 inwoners
Hoofd afdeling Veiligheid

Lid van het Managementteam en integraal leidinggeven aan 65 medewerkers en 90 brandweervrijwilligers, verdeeld over drie brandweerposten

Taken

 • Eindverantwoordelijk voor de terreinen: bouwen en wonen, milieu, openbare orde en brandweerzorg
 • Bestuurder in het kader van de WOR voor de Brandweer
 • Verantwoordelijk voor het middelen- en personeelsbeheer
 • Voeren van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken
 • Medeverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie en het tot stand komen van producten en diensten.


Resultaten

 • Implementeren en het afronden van het complexe veranderproces van de herindeling, waaronder het maken van een turnaround met het zittend en ingepaste personeel.
 • Aansturen als ambtelijk opdrachtgever van projecten als het invoeren van het Dienstverleningsconcept, Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).
  • Voorbereiden en aanpassen van de afdeling aan de invoering van de WABO en de komst van de RUD.
  • Integreren van drie brandweerposten tot een brandweerkorps en ontwikkelen brandweerbeleidsplan en procesnotitie regionalisering
  • Verbeteren van het werkproces bouwvergunningverlening
  • Strategische inhoudelijke advisering van het college op het gebied van de vorming Veiligheidsregio in Hollands-Midden.
  • Invoeren programmatisch werken en aansturen programma’s Integrale Veiligheid en Duurzaamheid.
Waarnemend Hoofd Afdeling Informatisering

Lid van het Managementteam en integraal leidinggeven aan 30 medewerkers

Taken

 • Eindverantwoordelijk voor de terreinen: automatisering, informatiebeleid en informatiebeheer
 • Verantwoordelijk voor het middelen- en personeelsbeheer
 • Voeren van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken
 • Medeverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie en het totstandkomen van producten en diensten.


Resultaten

 • Opbouwen van de afdeling en het personeelsbeheer op orde brengen.
 • Verbeteren projectmatig werken en bedrijfsvoering van de afdeling.
 • Verbeteren onderlinge samenwerking drie teams: automatisering, informatiebeleid en informatiebeheer.
 • Strategisch inhoudelijk adviseren van de Directie over de invoering van EGEM-i en BAG.
 • Strategisch adviseren van de Directie over het opheffen van de afdeling Informatisering.

 

Gemeente Wijdemeren, ’s-Graveland
23.500 inwoners
Hoofd Afdeling Juridische Zaken en Veiligheid

Lid van het Managementteam en integraal leidinggeven aan 18 medewerkers en 80 brandweervrijwilligers, verdeeld over drie brandweerposten.

Gemeente Waterland, Monnickendam
19.000 inwoners
Hoofd Bureau Algemene Zaken

Lid van het afdelingsmanagement Bestuur en Managementondersteuning en integraal leidinggeven aan 11 medewerkers van het bureau Algemene Zaken.

Gemeente Wormerland
Wormer, 15.000 inwoners
Juridisch Medewerker

Medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Algemene Zaken en belast met de uitvoering van wet- en regelgeving.

Russell Advocaten
Amsterdam
Administratief juridisch medewerker
Opleiding
SIOO
Utrecht
Sturen van Veranderingen in Organisaties
Vrije Universiteit
Amsterdam
Nederlands recht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht (deeltijd)

Vakken: bestuursrecht, Europees recht, publiekrechtelijke rechtshandhaving, staatsrecht en wetgevingsleer. Diploma 2005.

Thorbecke Academie Leeuwarden
Leeuwarden
HBO Bestuurskunde en Overheidsma­nagement

Afstu­deerrichting:  Beleidsmanagement met twee specialisaties: Europa en Beleidsonderzoek

Thorbecke Academie Leeuwarden, diploma 1995.

Vakken: beleidskunde, beleidsonderzoek, informatievoorziening, organisatie en management, overheidsfinanciën, overheidskunde en overheidsorganisatierecht.

Stages
Research voor Beleid BV, Leiden
Afdeling Buitenland, CDA-secretariaat, Den Haag
Scripties en Publicaties
Vraagtekens bij de Veiligheidsregio

Een wetgevingstechnisch onderzoek naar de wenselijkheid van het kabinetsstandpunt over de veiligheidsregio’s.

De Intergouvernementele Conferentie 1996 en de uitdaging voor de toekomst

Liberté Egalité Fraternité (LEF), jaargang 13 (1996), 50, p. 6-9.

‘De wisselwerking tussen beleid en onderzoek: een overzicht uit de praktijk van 13 departementen’.

Een onderzoek naar het aanbestedingsgedrag van beleidsonderzoek bij de Rijksoverheid.

Hobby's

Roeien (wedstrijdroeier geweest bij de Amsterdamse studentenroeivereniging Nereus en nu lid van roeivereniging RIC), wielrennen, wandelen in de bergen, lezen en logigrammen oplossen.

Overige informatie
Recente bestuurlijke nevenfuncties

• Lid Landelijke Portefeuillehoudersoverleg Crisisbeheersing (POC).
• Lid Landelijke Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen (LO CGS).
• Voorzitter Landelijke multidisciplinaire Stuurgroep (Gemeenten, GHOR NL en Politie) van het Project Slachtofferinformatie (SIS).
• Lid Landelijke Operationele Staf (LOS).
• Voorzitter Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Satelliet, Amsterdam.

 

Geboortedatum                  22 september 1973

Geboorteplaats                   Apeldoorn

Burgerlijke staat                  Getrouwd, twee dochters